ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά την 18ην Μαΐου 1945 συνεστήθη εν Σικάγω επιτροπή αποτελεσθείσα εκ μελών Στερεοελλαδιτών Σωματείων του «Αθανασίου Διάκου» Σικάγου, και «Αθανασίου Διάκου» Ντητρόιτ, με σκοπό την ίδρυση Ομοσπονδίας των εν Αμερική και Καναδά υφισταμένων Σωματείων.

Η εν λόγω Επιτροπή προέβη εις την σύγκληση Συνεδρίου, λάβοντος χώραν εις Ντητρόιτ την 31ην Οκτωβρίου 1945 εν τη αιθούση του Ξενοδοχείου «BARLUM».

Εις το ως άνω Συνέδριο έλαβαν μέρος τα εξής Σωματεία:

  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»…………Detrpot, Michigan

  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»…………...Chicago, Illinois

  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»……………New York, NY

  «ΣΥΝ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ»……New York, NY

  «ΔΥΣΤΟΜΟ ΑΣΣΟΣΙΕΣΙΟΝ»………Chicago, Illinois

  «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΑ»………New York, NY

  «ΠΑΡΝΑΣΣΙΣ ΣΟΣΑΙΤΥ»……………….Newark, NJ

  «ΒΕΛΟΥΧΙ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ»…………..Charlotte, NC

  «ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ»…(Lake County)….Hammond, Ind.

  «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ»…………….Toledo, Ohio

Οι αντιπρόσωποι των άνω Σωματείων προέβησαν εις την ίδρυση της Ομοσπονδίας και εψήφισαν τον Καταστατικόν Χάρτην αυτής την 31ην Οκτωβρίου 1945, όστις μέχρι και του εν Συνεδρίου συμπεριλαμβενομένου ετροποποίησαν και έχει ως ακολούθως:

Άρθρον 1ον

Η οργάνωση αυτή θα φέρει τον τίτλον “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” και αγγλιστί, “Federation of Sterea Hellas”.

Άρθρον 2ον

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1) Η καλλιέργεια καλυτέρων σχέσεων μεταξύ Ελλήνων, Αμερικανών και Καναδών ως και η υποβοήθησις των θετών ημών πατρίδων, των Η.Π.Α. και Καναδά εν παντί και πάντοτε.

2) Η γνωριμία μεταξύ των Στερεοελλαδιτών Αμερικής και Καναδά και η ενθάρρυνσις της συνεργασίας και οικονομικής αλληλοβοηθείας μεταξύ αυτών.

3) Συντονισμός των ενεργειών των μελών και των Σωματείων αυτής εις την επιδίωξιν Εθνικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών σκοπών εις πόλεις και χωρία της Στερεάς Ελλάδος, Αμερικής και Καναδά.

4) Η παροχή πάσης δυνατής ηθικής και υλικής βοηθείας και υποστηρίξεως προς πάντα τα μέλη της Ομοσπονδίας.

5) H καλλιέργεια της ιδέας και εμμονής εις την Ελληνικήν γλώσσαν και την Ορθόδοξην θρησκείαν.

6) Η κατά το δυνατόν ηθική και υλική υποστήριξις παντός σκοπού αφορώντος κοινωφελή ιδρύματα Στερεάς Ελλάδος, Αμερικής και Καναδά.

Άρθρον 3ον

Η Ομοσπονδία θα μένει μακράν πολιτικών και θρησκευτικών διαμαχών και αναμίξεων.

Άρθρον 4ον

Η Οργάνωσης της Ομοσπονδίας θα αποτελείται εκ των εξής οργανωμένων σωμάτων, ήτοι:

1) Του Συνεδρίου των αντιπροσώπων των Τμημάτων, ήτοι της ανωτάτης νομοθετικής εξουσίας.

2) Του Υπάτου Συμβουλίου, ήτοι της Υπάτης Διοικητικής εξουσίας.

3) Των υφισταμένων τμημάτων.

Άρθρον 5ον

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

1) Την Ομοσπονδίαν θα αποτελώσιν άπαντα τα νομικώς λειτουργούντα Στερεοελλαδίτικα Σωματεία Αμερικής και Καναδά ως και άπαντα τα εις το μέλλον ιδρυθησόμενα τοιαύτα. Η καταγωγή των μελών των ως άνω τμημάτων να είναι από τους 5 Νομούς της Ρούμελης, ήτοι Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος και Βοιωτίας. Τυχόν υπάρχοντα μέλη από άλλους Νομούς παραμένουν μεν ως μέλη πλην όμως δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα Ύπατα αξιώματα.

2) Τα υφιστάμενα και ιδρυόμενα ανδρικά και γυναικεία τμήματα είναι καθ’ όλα ισότιμα και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπόκεινται εις τας ιδίας υποχρεώσεις.

3) Τμήματα Νεολαίας, αποτελούμενα εκ μελών ηλικίας όχι άνω των 30 ετών, γίνονται μέλη της Ομοσπονδίας καθ’ όλα ισότιμα με τα υφιστάμενα και ιδρυθησόμενα Τμήματα, και ενισχύονται ηθικώς και οικονομικώς κατά την κρίσιν του εκάστοτε συνεδρίου.

Αντιπρόσωποι των Τμημάτων Νεολαίας δύνανται να εκλέγονται στα ανώτατα αξιώματα της Ομοσπονδίας εφ’ όσον άγουν το 21ον έτος της ηλικίας των.

4) Η ετησία προς την Ομοσπονδίαν συνδρομή των τμημάτων και μελών καθορίζεται υπό του Συνεδρίου.

5) Φυσικά πρόσωπα αδιακρίτως φύλλου και εθνικότητος άνω των 17 ετών δύνανται να εγγραφούν εις την ομοσπονδίαν ως ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛ-ΛΟΝΤΑ μέλη αυτής.

Τα εν λόγω μέλη απολαμβάνουν πάντων των δικαιωμάτων και προνομίων της Ομοσπονδίας πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως και του συμμετέχειν εις τα Συνέδρια.

6) Σωματεία μιας πολιτείας ή γειτονικών πολιτειών δύνανται να συγκροτήσουν μια περιφέρεια (DISTRICT). Η περιφέρεια διοικείται όπως η Ομοσπονδία από Κυβερνήτη, Υποκυβερνήτη, Γραμματέα και Ταμία. Η διοίκηση της περιφερείας εκλέγεται με τις ίδιες διαδικασίες που εκλέγεται η Υπάτη Στοά της Ομοσπονδίας με συμμετοχή των αντιπροσώπων από Σωματεία της Πολιτείας ή Πολιτειών που αποτελούν την περιφέρειαν. Για νεοσυστασόμενες περιφέρειες η έδρα θα καθορίζεται από την Υπάτη Στοά, κατόπιν αιτήσεως των τμημάτων που αποφασίζουν να αποτελέσουν περιφέρεια και μπορεί να αλλάξει σε επόμενα χρόνια με απόφαση των Σωματείων - μελών της περιφέρειας. Οι περιφέρειες θα συγκροτούν δικό τους ανά διετίαν Συνέδριο ένα μήνα πριν του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Στο Συνέδριο αυτό θα εκλέγεται η διοίκηση της περιφερείας από τα Σωματεία - μέλη που θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει με την Ομοσπονδία. Η θητεία της περιφερειακής διοίκησης θα είναι η ίδια με την θητεία της Υπάτης Στοάς.

Οι εκάστοτε εκλεγόμενοι Κυβερνήτες αποτελούν μέλη της Υπάτης Στοάς με όλα τα δικαιώματα των μελών που εκλέγονται από τα ανά διετίαν Συνέδρια.

Άρθρον 6ον

Ως έδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η πόλις της κατοικίας του εκλεγομένου Υπάτου Προέδρου.

Μέχρι ιδρύσεως μονίμου γραφείου της Ομοσπονδίας το οποίο και θα αποτελέσει την έδρα της Ομοσπονδίας.

α) Τα ανά διετίαν συνέδρια θα δύνανται να ανακηρύτωσι Στερεοελλαδίτες και ξένους ως Επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας δι εξαιρετικάς υπηρεσίας προς αυτήν.

β) Επίσης Δωρητάς, Ευεργέτας και Μεγάλους Ευεργέτας. Δωρητάς με τους προσφέροντας τουλάχιστον 1,000.00 δολάρια. Ευεργέτας τους προσφέροντας τουλάχιστον 2,000.00 δολάρια. Μεγάλους Ευεργέτας τους προσφέροντας τουλάχιστον 3,000.00 δολάρια.

Άρθρον 7ον

Ως εορτάσιμος ημέρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους (επέτειος ιδρύσεως της Ομοσπονδίας) ή η πρώτη Κυριακή από της 31ης Οκτωβρίου εάν δεν συμπίπτει η ίδια Κυριακή.

Άρθρον 8ον

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος τότε μόνον θα παύσει να υφίσταται όταν δεν υπάρχουν εν Αμερική πλέον των δύο τμημάτων αυτής. Εν τοιαύτη περιπτώσει η περιουσία της Ομοσπονδίας θα περιέχεται εις την κατοχήν ενός των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Στερεάς Ελλάδος ή Αμερικής ή Καναδά οποιονδήποτε ήθελε εγκριθεί παρά του τελευταίου Εθνικού Συνεδρίου.

Άρθρον 9ον

ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ως σφραγίς της Ομοσπονδίας θα χρησιμοποιείται τοιαύτη, εικονίζουσα την ΔΩΡΙΚΗΝ ΣΤΗΛΗΝ με τας λέξεις: “Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος” και αγγλιστί: “Federation of Sterea Hellas”.

Oμοιότυποι θα είναι και οι σφραγίδες και τα σήματα των μελών της. Ουδέν επίσημον έγγραφον της Ομοσπονδίας θα θεωρείται έγκυρον εάν δεν φέρει την σφραγίδα ταύτην.

Άρθρον 10ον

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

1) Η ανωτάτη νομοθετική εξουσία της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος ενασκείται εις το ανά διετίαν συνερχόμενον Συνέδριον των αντιπροσώπων των τμημάτων και των Υπάτων Αξιωματούχων. ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002, ΟΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

2) Το Συνέδριον συνέρχεται ανά διετίαν, του χρόνου και τόπου οριζομένου υπό του προηγουμένου Συνεδρίου. Όταν το Τμήμα που αναλαμβάνει την οργάνωσιν του Συνεδρίου αδυνατεί να προχωρήσει στην διοργάνωσίν του ή όταν για πολλούς λόγους το αποφασισθέν Συνέδριο για την Ελλάδα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, τότε η Υπάτη Διοίκησις υποχρεούται να επικοινωνήσει με τα Τμήματα και ζητήσει όπως ένα από αυτά αναλάβει την διοργάνωσιν του Συνεδρίου και εις περίπτωσιν αρνητικής απαντήσεως τότε η Διοίκησης με έξοδα της Ομοσπονδίας θα οργανώσει το Συνέδριο εις μιαν πόλην που υπάρχει Τμήμα της Ομοσπονδίας. Όταν το Συνέδριον γίνεται στην Ελλάδα και όταν ένα Τμήμα διορίζει αντιπροσώπους Μέλη που κατοικούν στην Ελλάδα, Τα μέλη αυτά δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν ως αξιωματούχοι της Διοικήσεως.

3) Έκαστον τμήμα το οποίον είναι οικονομικώς εντάξει με τας υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδίαν, συμμετέχει δι αντιπροσώπων ή αναπληρωτών εις τα ανά διετίαν Συνέδρια κατά τα ακολούθως προβλεπόμενα:

(α) Τμήματα έχοντα μέχρι 100 μέλη δικαιούνται τέσσερις ψήφους (4) και ισάριθμους αντιπροσώπους.

(β) Τμήματα έχοντα από 100 μέχρι 300 μέλη δικαιούνται πέντε ψήφους (5) και ισάριθμους αντιπροσώπους.

(γ) Τμήματα έχοντα άνω των 300 μελών δικαιούνται μιας (1) επί πλέον ψήφου διά έκαστην εκατοντάδα μελών και ανάλογον αριθμόν αντιπροσώπων.

4) Οι των διαφόρων τμημάτων αντιπρόσωποι εκλέγονται εις τακτικήν ή έκτακτον Συνεδρίασιν του τμήματός των και γίνονται δεκτοί εις το Συνέδριον εάν είναι εφοδιασμένοι με διαπιστευτήρια έγγραφα παρά του Προέδρου και Γραμματέως του τμήματος κατάλληλα εσφραγισμένα και με αντίγραφον του πρακτικού της Συνεδριάσεως του Συλλόγου κατά την οποίαν εξελέγησαν αντιπρόσωποι (μόνιμοι και αναπληρωματικοί) κατάλληλα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.

5) Οι αξιωματούχοι της Υπάτης Στοάς αντιπροσωπεύονται με μίαν ψήφον έκαστος. Επίσης μιας ψήφου δικαιούται έκαστος πρώην Ύπατος Πρόεδρος έστω και εάν δεν είναι αντιπρόσωπος τμήματος.

6) Τας Συνεδριάσεις του Συνεδρίου, καθώς και των τμημάτων, θα διέπουν οι γνωστοί ως Ροβέρτιοι κανονισμοί τάξεως.

7) Το Συνέδριον, μετά την εναρκτήριον τελετήν, προβαίνει αμέσως εις την εκλογήν του Προέδρου, Αντιπροέδρου και του Γραμματέως αυτού, δέον δε ούτοι να είναι αντιπρόσωποι Τμημάτων ή Πρώην Ύπατοι Πρόεδροι: Τα εξ αγχιστείας μέλη δεν δύνανται να εκλεγούν ως μέλη του Προεδρείου του Συνεδρίου.

8) Ως Πρόεδρος του Συνεδρίου δεν εκλέγεται κατ’ ουδένα λόγον Αξιωματούχος της Υπάτης Στοάς.

9) Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου μετά την εκλογήν του διορίζει τας ακολούθους τακτικάς επιτροπάς και όσας εκτάκτους επιθυμεί και καλούν αι ανάγκαι των εργασιών ήτοι: Εξελεγκτική, Προϋπολογισμού, Διαπιστευτηρίων, Δημοσιότητας και ψηφισμάτων, Καταστατικού, Κατευθύνσεων, Εφορευτική, Παραπόνων.

10) Επακολουθούν εκθέσεις των Αξιωματούχων αίτινες δέον να είναι γραπταί.

11) Το Συνέδριον λαμβάνει όλας τας αποφάσεις του δι απλής πλειοψηφίας των παρευρισκομένων Συνέδρων, πλην των αποφάσεων τροποποιήσεως του Καταστατικού και Προϋπολογισμού, αίτινες απαιτούν πλειοψηφίαν των τριών τετάρτων (3/4) των συνέδρων.

12) Το Συνέδριον θα δύναται να ψηφίζει πιστώσεις προς εξυπηρέτησιν των σκοπών της Ομοσπονδίας δια προϋπολογισμού και να ορίζει τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, ως ετήσια Συνδρομήν.

13) Το Συνέδριον θα έχει το δικαίωμα να μεριμνά περί επεκτάσεως της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωσιν συμμετοχής σε άλλη οργάνωση ανωτέρου βαθμού της ΟΣΕΑΚ, θα αποφασίζει το Συνέδριον (ειδικόν ή το ανά διετίαν) όπου πρέπει να προηγηθεί η έγκρισις του Καταστατικού της οργάνωσης που η ΟΣΕΑΚ πρόκειται να συμμετάσχει, με πλειοψηφίαν 3/4 των Συνέδρων και μυστικήν ψηφοφορίαν. Οι εκάστοτε αντιπρόσωποι που θα αποστέλλονται να συμμετάσχουν στα Συνέδρια της άλλης οργάνωσις θα εκλέγονται από το Συνέδριον ΟΣΕΑΚ. Σε περίπτωσιν επιθυμίας εγγραφής εις την ΟΣΕΑΚ ενός νέου τμήματος, πρέπει να προηγηθεί έγγραφος αίτησις που να δηλούται ότι τα μέλη του νέου τμήματος φέρουν την καταγωγήν των εκ των 5 Νομών (άρθρο 5ον παραγρ.1), θα παρακολουθήσουν το αμέσως επόμενο Συνέδριον της ΟΣΕΑΚ ως παρατηρηταί και μετά το Συνέδριον θα αποφασίσει με πλειοψηφίαν 3/4 των Συνέδρων. Δεν είναι υποχρέωσις της ΟΣΕΑΚ να δέχεται όσα τμήματα επιθυμούν την συμμετοχήν των εις αυτήν ανεξαρτήτως αν τα τμήματα αυτά είναι του Στερεοελλαδικού χώρου (Ρούμελης).

14) Το Συνέδριον θα εκλέγει τους Υπάτους Αξιωματούχους, εκτός Κυβερνητών δια τα τμήματα που έχουν σχηματίσει περιφέρεια.

15) Τα εξ αγχιστείας μέλη της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος δεν δύνανται να εκλεγούν Ύπατοι Αξιωματούχοι ή μέλη του Προεδρείου του Συνεδρίου.

16) Υποψήφιοι δια το αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως και Ταμίου, δύνανται να ψηφισθούν μόνον αντιπρόσωποι σωματείων, εάν το σωματείο στο οποίο ανήκουν είναι οικονομικώς εντάξει κατά τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη.

17) Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα Προέδρου και Αντιπροέδρου έχουν μόνον εκείνοι οι οποίοι έχουν προϋπηρετήσει τουλάχιστον δύο χρόνια ως μέλη της Υπάτης Στοάς. Εάν κατά την εκλογήν των προσώπων δια τα αναφερόμενα αξιώματα υπάρχουν πλέον των 2 υποψηφίων δι ένα έκαστον αυτών, τότε εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει το 51% των ψήφων. Σε αντίθετη περίπτωση η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων επικρατέστερων.

18) Νομικός Σύμβουλος εκλέγεται μόνον ο εξασκών το επάγγελμα του δικηγόρου, δυνάμει αδείας μιας των “Ηνωμένων Πολιτειών ή Καναδά”. Προτιμάται ο εκ Στερεάς Ελλάδος καταγόμενος.

19) Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου θα δίδει τον νενομισμένον όρκον εις τους εκλεγέντας Υπάτους Αξιωματούχους, οίτινες θα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά των αμέσως.

20) Τα μέλη του Υπάτου Συμβουλίου υποχρεούνται εις τον εξής όρκον.

“Ορκίζομαι να εφαρμόσω πιστώς το Καταστατικόν της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος και να εκτελέσω ευσυνειδήτως τας αποφάσεις του Συνεδρίου”.

Άρθρον 11ον

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Η Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος θα διοικήται υπό Συμβουλίου το οποίον θα είναι γνωστόν ως Υπάτη Στοά Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος εν Αμερική και Καναδά.

Η Υπάτη Στοά απαρτίζεται εξ ενός Υπάτου Προέδρου, δυο Υπάτων Αντιπροέδρων, ενός Υπάτου Γραμματέως, ενός Υπάτου Ταμία, ενός Υπάτου Νομικού Συμβούλου, ενός Υπάτου Κυβερνήτου Νεολαίας ο οποίος θα εκλέγεται ή διορίζεται μόνον στην περίπτωσιν που υπάρχουν τουλάχιστον 3 σύλλογοι Νεολαίας στην δύναμιν της ΟΣΕΑΚ. Μέλη της Υπάτης Στοάς είναι και οι Περιφερειακοί Κυβερνήτες οι οποίοι όμως εκλέγονται στα Συνέδρια των τοπικών Κυβερνείων. Καταργείται ο θεσμός του Κυβερνήτου όπου δεν υπάρχουν 3 τουλάχιστον Σύλλογοι σε οποιαδήποτε περιφέρεια. Οι αποφάσεις της Υπάτης Στοάς θα λαμβάνονται με απλήν πλειοψηφίαν μόνον των 6 μελών που την αποτελούν και που εκλέγονται από το εκάστοτε Συνέδριον, ήτοι του Υπάτου Προέδρου, των δύο Αντιπροέδρων, του Γραμματέως, του Ταμία και του Νομικού Συμβούλου. Οι τυχόν παρευρισκόμενοι Κυβερνήτες έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Υπάτη Στοά έχει απαρτίαν εάν είναι παρόντα 4 από τα 6 μέλη.Πάντες ούτοι θα εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων αντιπροσώπων κατά τα ανά διετίαν Συνέδρια. Οι περιφερειακοί Κυβερνήτες εκλέγονται στα τοπικά Συνέδρια των περιφερειών των σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 5.

Η υπηρεσία των Αξιωματούχων ορίζεται εις δύο έτη ως ερμηνευόμενο το χρονικό διάστημα μεσολαβούν από Συνέδριο ως Συνέδριον και μέχρι εκλογής και ορκωμοσίας του αντικαταστάτου των εν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως ή καθαιρέσεως Αξιωματούχων εκτός του Προέδρου, ο αναπληρωτής αυτού εκλέγεται παρά της Υπάτης Στοάς. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αος Αντιπρόεδρος μέχρι του προσεχούς Συνεδρίου. “Ουδείς Ύπατος Πρόεδρος δύναται να υποβάλλει υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα εάν έχει ήδη υπηρετήσει μία διετή θητείαν. Μπορεί όμως να υποβάλει υποψηφιότητα αφού όμως πρώτα παρέλθει μια 4ετία από την τελευταίαν θητείαν αυτού. Επίσης δεν δύνανται να εκλεγούν ταυτοχρόνως άτομα Α΄ βαθμού συγγενείας και να κατέχουν ένα από τα αξιώματα ήτοι Προέδρου των 2 αντιπροέδρων, γραμματέως και Ταμία”.

Άπαντα τα μέλη της Υπάτης Στοάς είναι άμισθα.

Η Υπάτη Στοά λογοδοτεί μόνον ενώπιον των ανά διετίαν Συνεδρίων των αντιπροσώπων των τμημάτων και είναι υπεύθυνος μόνον απέναντι αυτών.

Οι Ύπατοι αξιωματούχοι οφείλουν να παρακολουθούν τα εκάστοτε Συνέδρια, τα δε έξοδα τούτων οριζόμενα παρά του Συνεδρίου θα καταβάλλονται παρά της Υπάτης Στοάς ύστερα από απόφασιν του Συνεδρίου.

Η Υπάτη Διοίκησης αποτελείται εκ της Υπάτης Στοάς.

Η ιδία Υπάτη Στοά θα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωσιν να διεξάγει άπασαν την τακτικήν και κανονικήν υπηρεσίαν και να διευθύνει το κεντρικόν γραφείον.

Η Υπάτη Στοά θα έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει ειδικόν γραμματέα επί μισθώ οριζομένω υπό του Συνεδρίου.

Η Υπάτη Στοά θα έχει το δικαίωμα επίσης να συντηρεί γραφείον του οποίου τα έξοδα ωσαύτως θα κανονίζονται παρά του Συνεδρίου.

Η Υπάτη Στοά δεν θα έχει το δικαίωμα να δαπανά κονδύλια μεγαλύτερα των προβλεπομένων παρά του Συνεδρίου και τούτων δικαιολογουμένων μόνον.

Το οικονομικόν έτος να τελειώνει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Άρθρον 12ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

1) Η Υπάτη Στοά θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Εκτάκτως συνεδριάζει η Υπάτη Στοά όταν κρίνει ο Ύπατος Πρόεδρος, ή τρείς εκ των μελών της Υπάτης Στοάς ότι υπάρχει ανάγκη για αυτό.

2) Οι αποφάσεις της Υπάτης Στοάς λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των μελών αυτής. Αι επί των υπό συζήτησιν θεμάτων γνώμαι των μακράν της έδρας ευρισκομένων μελών αυτού αποστέλλονται εις το γραφείον της Ομοσπονδίας δια συστημένης επιστολής η οποία αποσφραγίζεται κατά την συνεδρίαση. Προς τούτο ο Ύπατος Γραμματεύς ειδοποιεί εγκαίρως και με συστημένη επιστολή τα μέλη της Υπάτης Στοάς περί των υπό συζήτησιν θεμάτων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει. Η Υπάτη Στοά θα έχει απαρτίαν κατά τας συνεδριάσεις όταν παρίστανται 4 τουλάχιστον μέλη από τα εκλεγέντα υπό του Συνεδρίου 6.

3) Ο Ύπατος Πρόεδρος προεδρεύει των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του Υπάτου Συμβουλίου, φροντίζει δια την βελτίωσιν και την ανάπτυξιν της Ομοσπονδίας, επιβλέπει δια την εφαρμογήν του Καταστατικού, καλεί εκτάκτους συνεδριάσεις του Υπάτου Συμβουλίου αν παρουσιασθεί ανάγκη ορίζει επιτροπάς με απόφασιν της Υπάτης Στοάς όπου δεν προβλέπονται τοιαύται και είναι εξ αξιώματος πρόεδρος και μέλος όλων των λειτουργουσών επιτροπών. Η Υπάτη Στοά διορίζει την διοργανωτικήν επιτροπήν και τον αρχηγόν των Συνεδρίων που λαμβάνουν χώραν εν Ελλάδι, διορίζει επίσης έκτακτον Γραμματέα, Ταμίαν εάν κατά την κρίση της και για το καλόν της Ομοσπονδίας απαιτείται η ενέργεια αυτή λόγω ειδικών περιστάσεων, είτε ασθενείας, απουσίας ή εκτάκτων εμποδίων. Ο διορισμός θα γίνεται κατόπιν συσκέψεως με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και με την συγκατάθεση απλής πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος δύναται να προσλαμβάνει ειδικόν Γραμματέα εάν κατά την κρίσιν του η διεκπεραίωση των καθηκόντων του το απαιτεί.

4) Προσυπογράφει μετά του Υπάτου Ταμία πάσαν επιταγήν επί των κεφαλαίων της Ομοσπονδίας.

5) Εν περιπτώσει κωλύματος, ασθενείας ή θανάτου του Υπάτου Προέδρου, πάντα τα καθήκοντα αυτού εκτελεί μέχρι προσεχούς συνεδρίου ο Α’. Ύπατος Αντιπρόεδρος.

6) Ο Ύπατος Ταμίας καταθέτει τα χρήματα επ ονόματι της Ομο-σπονδίας, εις Τράπεζαν υποδεικνυομένην υπό της Υπάτης Στοάς και συνυπογράφει μετά του Υπάτου Προέδρου τα εντάλματα και τας επιταγάς, αι δύο υπογραφαί θα είναι απαραίτητοι.

7) Ο Ύπατος Ταμίας δέον να διατελεί υπό εγγύησιν, του ποσού οριζομένου υπό του εκάστοτε Συνεδρίου, καταβαλόμενον υπό της Ομοσπονδίας. Ο Ύπατος ταμίας έχει δικόν του προϋπολογισμόν εξόδων το ύψος του οποίου καθορίζεται υπό του εκάστου Συνεδρίου.

Αποστέλλει επιστολές εις τους Συλλόγους αρχής γενομένης με την έναρξιν του νέου οικονομικού έτους ήτοι από την 1ην Οκτωβρίου εκάστου έτους ή αμέσως μετά την λήξιν του Συνεδρίου, υπενθυμίζοντας τους για την καταβολήν της ετήσιας συνδρομής των πρός την ΟΣΕΑΚ, η οποία συνδρομή πρέπει να καταβληθεί το αργότερον μέχρι της 30 Απριλίου εκάστου έτους.

Ο ταμίας υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία του ταμείου (εσόδων-εξόδων) καθαρά και σύμφωνα με το υπόδειγμα του έτους 2001 και σύμφωνα με τις υποδείξεις του λογιστού.

Ο ταμίας υποχρεούται να ελέγχη τα τιμολόγια ή αποδείξεις των δαπανών αι οποίαι δαπάναι πρέπει να συμφωνούν με τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Υπάτης Στοάς. Ουδέποτε θα εκδίδει ή υπογράφει επιταγήν εάν δεν του προσαχθούν έγκυρα τιμολόγια ή αποδείξεις εγκεκριμένες υπό του Υπάτου Προέδρου ή της Υπάτης Στοάς.

8) Ο Ύπατος Γραμματεύς τηρεί λεπτομερή κατάλογον των μελών, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, του Υπάτου Συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφίαν όλην, τη συνεργασία του Υπάτου Προέδρου επιθέτων την σφραγίδα της Ομοσπονδίας, αναλαμβάνει την φύλαξιν των βιβλίων και της κινητής περιουσίας της Ομοσπονδίας, συνυπογράφει όλας τας αποδείξεις, επικυρώνει τας αιτήσεις νέων μελών, σφραγίζει και υποβάλλει αυτάς εις τον Ύπατον Πρόεδρον και Ύπατον Ταμίαν προς υπογραφήν και πληρωμήν.

9) Ο Ύπατος Γραμματεύς οφείλη να αποστέλει εις τα τμήματα μετά από κάθε Συνεδρίασιν της Υπάτης Στοάς, μαζί με τα πρακτικά και την έκθεσιν του Υπάτου ταμία η οποία έκθεσις περιλαμβάνει την οικονομικήν κατάστασιν της ομοσπονδίας ως και τον κατάλογον των μελών Συλλόγων που είναι ήδη οικονομικά τακτοποιημένοι.

10) Ο Ύπατος Νομικός Σύμβουλος οφείλει να διαφωτίζει την Ομοσπονδίαν επί ζητημάτων νομικής φύσεως και να αντιπροσωπεύει ταύτην μόνον κατόπιν εντολής της Υπάτης Στοάς.

11) Ο Ύπατος Κυβερνήτης οφείλει:

Να συνεδριάζει με τους Συλλόγους της περιφερείας του τουλάχιστον τρείς φορές ετησίως. Να συγκεντρώνει και αποστέλλει στα γραφεία της Ομοσπονδίας τις καταστάσεις μελών των Συλλόγων της περιοχής του με ακριβείς διευθύνσεις και τηλέφωνα το αργότερον εντός διμήνου από της εκλογής του. Να στέλνει επίσης εκθέσεις στον Πρόεδρο με αντίγραφο στο Γραφείο της Ομοσπονδίας μετά από κάθε τέτοια συνεδρίαση ή επαφήν.

Άρθρον 13ον

Τα εκάστοτε ανά διετίαν Συνέδρια της Ομοσπονδίας θα εκλέγωσι τριμελή Εξελεγκτικήν Επιτροπήν, αποτελούμενην ως επί το πλείστον εκ προσώπων ειδικών εις την λογιστικήν, των οποίων τα δικαιώματα και καθήκοντα θα είναι η εξέτασις και ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων της Ομοσπονδίας.

Τα εκάστοτε Συνέδρια μπορούν να εκλέγουν τον Αντιπρόσωπον της ΟΣΕΑΚ στην Ελλάδα.

Τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια εξουσιοδοτούνται όπως προσλαμ-βάνουσι και λογιστήν προς καθοδήγησιν του έργου του Υπάτου Ταμίου εάν τούτο κρίνεται αναγκαίον.

Άρθρον 14ον

Παν Τμήμα όπερ ήθελε παύση δι οιονδήποτε λόγον να αποτελεί μέλος της Ομοσπονδίας επί εν (1) έτος, δύναται να επανέλθει εις τας τάξεις της Ομοσπονδίας αφού πληρώσει τις συνδρομές του παρελθόντος και τρέχοντος έτους.

Άρθρον 15ον

Ο Ύπατος Πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να καταλάβει την Προεδρίαν οιουδήποτε τμήματος της Ομοσπονδίας εκτός εάν παραιτηθεί του αξιώματός του παρά τη Υπάτη Στοά. Εάν όμως νεοκλεγείς Ύπατος Πρόεδρος τυγχάνει και Πρόεδρος τμήματος, τούτος δύναται να εξαντλήσει το υπόλοιπον της προς το τμήμα θητείας του.

Άρθρον 16ον

Οιοσδήποτε αξιωματούχος της Υπάτης Στοάς δύναται να τεθεί υπό κατηγορίαν επί καταχρήσει, εκμεταλλεύσει του αξιώματός του προς κερδοσκοπίαν ηθικήν ή υλικήν, απειθαρχία, ή απρεπή διαγωγή θίγουσαν ή επηρεάζουσαν το κύρος της Ομοσπονδίας. Εν τοιαύτη περιπτώσει η καταγγελία δέον να υποβάληται εγγράφως πρός την Υπάτην Στοάν μέσω του Υπάτου Γραμματέως, ο οποίος και θα φέρει αυτήν ενώπιον της Υπάτης Στοάς εντός 15 ημερών από της λήψεώς της. Η Υπάτη Στοά, καλούσα πενταμελή Επιτροπήν αποτελούμενην από τους τέως υπάτους Προέδρους κατά σειράν αρχαιότητος η οποία επιτροπή, θα εξετάζει την καταγγελία και θα εκδίδει την απόφασίν της η οποία θα είναι και τελεσίδικος. Εν περιπτώσει αβασίμου καταγγελίας οι υποβάλοντες αυτήν θα είναι υπεύθυνοι δια τα έξοδα της διαδικασίας. Ούτε η Υπάτη Στοά και ούτε κανείς άλλος έχει το δικαίωμα να σταματήσει την Σύγκλησιν της 5μελούς επιτροπής των Πρώην Υπάτων Προέδρων, ούτε και αυτή η ίδια 5μελής επιτροπή έχει το δικαίωμα να αρνηθή την σύγκλησίν της με οποιαδήποτε δικαιολογία. Η σύγκλησις της 5μελούς επιτροπής είναι υποχρεωτική εφ΄ όσον υποβάλλεται κάποια καταγγελία. Σε περίπτωση κωλυσιεργείας σύγκλησις, της 5μελούς επιτροπής από οποιοδήποτε όργανο της ομοσπονδίας τότε ο υποβάλλων/ντες την καταγγελίαν έχει το δικαίωμα δι εγγράφου ειδοποιήσεως να καλέση την 5μελήν επιτροπήν.